KOTITYÖPALVELUALAN TULEVAISUUDEN KEHITYKSEN ENNAKOINTI

Ennakointitutkimus kotityöpalvelualan toimintaympäristön kehittämisestä

Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry haluaa tunnistaa alalla vallitsevia tulevaisuuden muutoksia ja varautua niihin. Mitä vaikutuksia SOTE -uudistuksella ja teknologian tuomilla uudistuksilla on alan palvelutarjontaan? Miten monikulttuurisuuden ja globalisaation tuomat muutokset ja vaikutukset näkyvät alalla? Centrian ammatti-korkeakoulun opiskelijan Sirpa Katajalaakson ylemmän tradenomitutkinnon opinnäytetyössä selvitettiin myös Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen brändin Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tulevaisuuden näkymiä ja millaisia mahdollisia alan tulevaan kehitykseen liittyviä epäjatkuvuuksia on ennakoitavissa.

Saatujen tulosten pohjalta voidaan todeta, että globalisaatiolla on merkittävä vaikutus alaan. Globalisaatio, joka mullistaa ja on jo nyt mullistanut talouden mekanismeja, nähdään myös kotityöpalvelualalla merkittäväksi muutostekijäksi. Kansainväliset yritysketjut nähdään tulevaisuudessa palvelujen tuottajana, mutta tutkimuksen mukaan kotityöpalvelumarkkinat tarjoavat toimintaedellytykset myös pienille verkostoituneille yrityksille. Menestymisen edellytyksenä nähtiin uuden teknologian hyödyntäminen sekä toiminnan kehittäminen entistä enemmän asiakkaan tarpeita vastaavaksi joustavalla ja henkilökohtaisella palvelutarjonnalla. Kotityöpalvelujen palvelutarjonnan laaja-alaisuus, esimerkiksi kodin kunnossapito- ja remonttipalvelut, piha- ja puutarhanhoitopalvelut sekä tietotekniikan asennus –ja neuvontapalvelut, luovat pienille yrityksille toimintamahdollisuuksia kodin siivouspalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelutarjonnan ohella.

Digitalisaatio ja robotisaatio luovat uusia mahdollisuuksia alalle

Asiantuntijat näkevät teknologian luovan uusia mahdollisuuksia kotityöpalvelujen tuottamiseen – myös haja-asutusalueella. Nyt yrittäjiltä vaaditaan innovaatiokykyä digitalisaation ja robotisaatio hyödyntämiseksi yrityksen arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuutena. Tutkimuksen mukaan vanhusten turvallisuuden ja hyvinvoinnin hoitaminen etävalvonnan avulla kasvaa seuraavien 15 vuoden aikana.

Monikulttuurisuus lisääntyy kotityöpalvelujen palvelujentarjoajissa

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat tulevat vaikuttamaan alan tulevaisuuteen sekä työvoimana että yrittäjinä. Asiantuntijat arvioivat maahanmuuttajien osuuden kotityöpalvelujen työvoimasta kasvavan seuraavan viiden ja viidentoista vuoden sisällä.

Opinnäytetyössä esitellään ennakointityön työskentelyn kulku ja työn tulokset sekä tutkimuksen tuloksista ra-kennetut kolme erilaista alan tulevaisuuden skenaariota; BAU, toivottava ja mahdollinen sekä ei- toivottava.

Tutkimus on Suomen kotityöpalveluyhdistykselle suoritettu kyselytutkimus, jossa asiantuntijoiden näkemysten avulla selvitettiin alan toimintaympäristön tulevaisuutta määrittäviä tekijöitä. Asiantuntijat edustivat kotityö-palveluja yhtä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitoimialan alatoimialaa. eDelphi-paneeliin osallistui alan työ-elämä- ja järjestötoimijat sekä kotityöpalvelujen oppilaitosverkoston, alan koulutusorganisaatioiden, tutkinto-toimikunnan ja Opetushallituksen ennakointityön asiantuntijat.

Lisätietoja: yliopettaja Marko Ovaskainen, puh. 044 7250435; opinnäytetyön tekijä, tradenomiopiskelija liiketa-lousosaaminen (ylempi) AMK Sirpa Katajalaakso, puh. 045 1381321.
Sirpa Katajalaakson opinnäytetyö on ladattavissa maksutta PDF-muodossa osoitteesta www.theseus.fi

Opinnäytetyö